SEO ZA HOTELE

 

Ako tra?ite vrhunski SEO do?li ste na pravo mjesto!

 

Na? SEO stoji uz bok najboljim agencijama jer imamo dugogodi?nje iskustvo u SEO-u isklju?ivo za hotele. Radili smo SEO za preko 30 hotela u Europi.?

U Honest Marketingu radimo moderni SEO - a on podrazumijeva i uklju?enost klijenta u proces. ?elimo blisko raditi s Vama.

Mi radimo sve vrste SEO-a, a local SEO je veoma va?an za hotele.

Google je po?etkom 2019. promijenio izgled hotelske tra?ilice koja se pojavljuje na mapama. To je local SEO. Izgled i optimizacija Va?eg hotela na mapama je izuzetno va?na jer sve vi?e ljudi tamo gleda hotele.

 

hotel digital marketing

Moderni SEO

Moderni SEO se fokusira na user experience site-a. Ve?ina podrazumjeva da je SEO dovo?enje ljudi na website, no ono sto je jos i bitnije se ?esto zanemaruje, a to je ?to se doga?a sa ljudima nakon sto dodu na site. Google koristi umjetnu inteligenciju kako bi otkrio da li site pru?a dobar user experience te nagraduje sa boljim rankingsima. Vrhunski user experience takoder donosi vise bookinga.?

Kontaktirajte nas za Va? SEO i detaljno cemo pogledati Va? site : )

Izazovi SEO-a u Hotelijerstvu

SEO za hotele zna biti vrlo izazovan.

Postoji velika konkurencija na Googleu od: 1. OTA's, 2. drugih hotela, 3. turisti?kih siteova.?

Nedovoljno detaljno analiziranje podataka sa sitea i statistika mo?e nas navesti na pogre?ne zaklju?ke pa je bitno provoditi dosta vremena analiziraju?i podatke i kretanje ljudi na siteu.

Npr. ne samo pratiti broj posjetitelja websitea, nego i broj posjetitelja na mapama. ?to je dovelo do smanjenja ili pove?anja broja ljudi na siteu, koliko ljudi upisuje Va? hotel u Google ove godine u odnosu na pro?lu godinu. To su sve va?na pitanja, na koje mi imamo odgovore.

U Honest Marketingu imamo samo jedan cilj: a to je kako Vam pove?ati broj direkt bookinga.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas za SEO

Copyright ? 2019 Honest Marketing

Created To perfection By Milun Kukalj