Usluge PPC ogla?avanja

PPC (pay per click) je danas sve ?e??i oblik ogla?avanja. Najve?a prednost PPC oglasavanja je izrazita mogu?nost segmentiranja kome ?elite da se Va?i oglasi pojavljuju.

 

Na primjer, mo?emo napraviti posebne oglase ljudima koji su posjetili odredeni page na Va?oj stranici. Npr. ljudi koji su bili na shopu ali nisu ni?ta kupili. Mo?emo dodatno segmentirati po spolu, dobi, procjeni osobnog dohotka (za USA) itd. Postaviti oglase da se pojavljuju kada ljudi upisuju Va?e konkurente.

 

Popularnost PPC-a ?e mu rasti zbog par Google trendova: 1. sve vi?e poduze?a ulaze u digitalni marketing 2. bitka da budete na prvoj stranici Googla ce biti sve ve?a. 3. PPC ogla?avanje postaje sve sofisticiranije i nudi sve ve?u mogu?nost segmentacije oglasa.

Neke Vrste PPC Oglasa:

  • Search ads - Oglasi koji se pojavljuju na vrhu tra?ilica kada osoba trazi odredeni keyword

 

  • Display ads - Slikovni oglasi koji se pojavljuju na tu?im websiteima sa Va?om porukom.

 

 

 

 

 

  • Shopping ads - Oglasi sa slikom namjenjeni prodaji maloprodajnih proizvoda, npr. odje?a, igracke

 

  • Video ads - Video oglasi koji se pojavljuju na Youtubeu

 

  • Local ads - Oglasi koji se pojavljuju kada netko tra?i odre?eni keyword na Google mapama

 

Svaki od ovih oglasa se mo?e segmentirati prema ciljnoj skupini.

PPC Usluge su vec uklju?ene u na? Paket!

PPC i SEO Optimizaciju & Conversion optimizacija u jednom!

KONTAKTIRAJTE NAS O PPC-u!

Molimo unesite va?e ime.
Molimo unesite poruku.

Copyright Honest Marketing

Galway, Ireland

Created To perfection By Milun Kukalj