NA?E USLUGE/PAKET

Kao i sve ostalo kod nas, na?i paketi i cijene su jedinstvene na tr?i?tu!

Imamo jedinstveni paket u kojemu nudimo gotovo sve usluge kao jednu. Time ne mo?emo napla?ivati dodatne digital marketing usluge.

Ne ?elimo limitirati Va? uspjeh ako ne pla?ate dodatne usluge.

Na primjer, ve?ina agencija dodatno napla?uje PPC kampanje. Ovdje je PPC uklju?en u cijenu i mo?ete imati koliko ?elite kampanja. Napla?ivanjem dodatnih usluga stvara se pritisak u agenciji da klijenti nastave koristiti iste. To mo?e dovesti do nekih manipulacija s rezultatima. S na?im modelom mo?emo jednostavno prebaciti fokus na neku drugu uslugu.

Tako?er, nikad ne?emo imati account managere jer oni prodaju dodatne usluge. Na?e usluge su cjenovno pristupa?ne iako su visoke kvalitete.


Na? cijeli model i vizija je pru?ati vrhunsku uslugu s jakom iskreno??u i transparentno??u prema klijentima. Kombinacija top usluge i transparentosti je novi trend!

(Na?e cijene ovise o veli?ini firme, veli?ini sitea, koli?ini trenutnih gre?aka na siteu i jo? nekim drugim faktorima).

 

 

Standardni Paket Usluga

  • Digital Marketing Strategija
  • SEO
  • PPC
  • Priprema detaljnih reporta
  • Optimizacija za konverzije i user expereince
  • Pisanje contenta

Ve? imate Digital Marketing ?

  • Prebacite se kod nas. Dobit ?ete povrat novca ako Vas usluga ne zadovoljava!
  • ( jer smo 99% sigurni da ne?e: )

Dodatne Usluge

/
  • Hotel Revenue Management Konzultacije (+sales, book direct)
  • Izrada Websitea (web development)

Koji su sljede?i koraci?

Kontaktirajte nas!

Recite nam Va?e ciljeve, pote?ko?e i prepreke.

 

Kreirati ?emo digitalnu strategiju

Digitalna strategija koja ?e bit u skladu sa va?im ciljevima.

Probni rok od 3 mjeseci

Raditi ?emo 3 mjeseci pa onda odlu?ite jesmo li dovoljno dobri.