O NAMA

Based in Galway, Ireland
Based in Galway, Ireland

Honest Marketing

Honest Marketing je nova digitalna "boutique agencija". Osnovao ju je FIlip ?ilobod 2019. u Galwayu, Irskoj nakon ?to je godinama radio u nekoliko irskih agencija za digitalni marketing. Dugogodi?nje iskustvo u radu i poslovanju digitalnih poduze?a nagnalo ga je da osnuje agenciju koja ?e biti transparentnija i iskrenija prema klijentima.

Honest Marketing radi sa poduze?ima svih veli?ina i djelatnosti.

Kako je dugo vremena radio sa nekim od najboljih hotela u Europi, Honest Marketing posjeduje izvrstan tim za digitalnu optimizaciju hotela i revenue management.?

?

seo expert in galway

Filip ?ilobod

Filip je osniva? Honest Marketinga, iz Zagreba.

Rade?i u nekoliko top irskih agencija stekao je godine znanja i iskustva. Najvi?e je radio kao SEO Specialist u 2 agencije. Prehodno ste?eno iskustvo ga je dovelo do toga da osniva Honest Marketing.

matea

Matea ?ragalj

Matea je velika obo?avateljica hotelijerstva.

Rade?i u odjelima hotela od doma?instva do prodaje, event managementa, revenua pa do voditelja prodaje za Irsku grupu hotela stekla je 10 godina iskustva. Matea je konzultantica za hotele i dio na?eg tima.

 

 

60005495_580252732463108_843961705024192512_n

Milun Kukalj

Milun ima preko 10 godina iskustva u IT-u. On je na? IT konzultant i website developer. Pokazao je ljubav prema IT-u od svoje sedme godine. U slobodno se vrijeme? bavi crno bijelom fotografijom.

 

Na?a Znanja i Iskustva

Imamo super tim za pove?anje broja ljudi na Va?em siteu i broj bookinga:

Filip je radio u Irskoj sa preko 30 razli?itih klijenata od kojih su ve?ina hoteli. Filip je veliki poznavatelj digitalnog marketinga - SEO, PPC, Analiza posjetitelja, trendova u Googlu i sli?no.

Matea je velika poznavateljica hotelijerstva. Radi za ve?u grupu Irskih hotela i napravila je odli?an posao sa fokusom na direktne bookinge.

Milun je nas IT stru?njak i radi na izradi website-a i odgovara na sva IT pitanja.

 

 

Digital Marketing
%
Hotel Revenue Management
%
Web Development
%

PO ?EMU SMO DRUGA?IJI?

Gotovo sve agencije govore da su druga?ije od ostalih, no rijetko koja ima konkretne dokaze za to.

Razlog za?to je Honest Marketing nastao je potreba za promjenom u poslovanju agencija.

?Mi ne prodajemo usluge za koje mislimo da nema velike potrebe, pa nudimo sve usluge unutar jednog paketa i za cijenu jednog. Time ne napla?ujemo svaku uslugu posebno (npr. 99% agencija napla?uje posebnu cijenu za SEO, posebnu za PPC -? kod nas je “all inclusive”.

 

 

1. Nema prodavanja i nema ograni?enja

Ve?ina agencija ima prodajne targete.? Jedan od naj?e??ih na?ina postizanja targeta je prodavanje dodatnih usluga. To mi ne radimo. Na? paket uklju?uje razne usluge (SEO, PPC, Analytics, User Experience i ostalo). Zbog toga smo eliminirali mogu?nost napla?ivanja dodatnih usluga klijentima. Time tako?er mo?emo lak?e ukinuti neku usluga ako ona ne daje rezultate, a ne nastaviti je kako bismo du?e zara?ivali od klijenta.

Ako ve? imate nekog tko Vam radi digitlani marketing pitajte je koliko sati mjese?no dobivate po ugovoru. Ta brojka ?esto ne prelazi 10 sati. Mi dajemo dovoljno vremena da se sve obavi i ne gledamo na sat.

 

 

2. Nema Account Managera

Uobi?ajeni opis posla account managera u agencijama je da ?ini klijenta sretnim. To je lijepo, no to je u biti posao prodaje i koordinacije dok digital marketing optimizaciju ili izradu sitea obavlja neka druga.osoba. To u praksi dovodi do nesrazmjera informacija o klijentu, jer account manager obi?no zna puno vi?e o klijentu nego osoba koja za njega radi digital marketing.

Danas, vi?e nego ikada, digital marketing osoba mora biti uklju?ena u komunikaciji s klijentom. To znamo iz iskustva i jedan je od temeljih razlog za?to smo osnovali Honest Marketing. Kod nas ?ete imati komunikaciju sa osobom koja Vam radi i cijeli digital marketing, ?to je rijetko.

 

 

 

 

 

3. Jednostavno volimo na?e klijente

Mi smo mali i tim i svaki klijent nam je jako va?an. Ne?ete biti 1 od 100 klijenata. Imati odli?an odnos s klijentom nam je jako bitno.

Kada ti je stalo do uspjeha klijenta vi?e nego do svojeg, onda zna? da ima? dobru uslugu!

4. Nema Outsourcinga

Neke organizacije outsourceaju digital marketing usluge na neka jeftinija tr?i?ta. Time zarade na razlici koju klijent pla?a, dok optimizaciju radi netko drugi. Mi se ne bavimo outsorcingom na?ih usluga. Eventualno mo?emo istaziti umjesto Vas tko bi bio dobar kandidat za neku specifi?nu uslugu.

 

Pogledajte na? Instagram za vi?e informacija o nama!

PO?ALJITE NAM PORUKU
Molimo unesite va?e ime.
Molimo unesite poruku.

Copyright Honest Marketing 2019