NA?E USLUGE

Na?e usluge koje ?e Vam pove?ati broj posjetitelja i bookinga!

(na? standardni paket sadr?i jo? dodatnih usluga)

How-SEO-works

SEO (Google, Bing) je najslo?enije polje digitalnog marketinga koje treba experta. Mi smo radili? SEO za vi?e od 30 klijenata. Mi primjenjujemo moderni SEO. Koristimo holisti?ki pristup SEO-u? jer je moderni SEO povezan sa svim Va?im online i offline aktivnostima firme.

 

google-ads

Google oglasi postaju sve ?e??i oblik pridobivanja ciljnih kupaca na site. Postoje razli?ite vrste i tro?kovi Google oglasa. Lako se mo?e na?i vrsta oglasa koja bi odgovarala Va?em poduze?u. Mi se fokusiramo na ?to ve?u segmentaciju kako ne bi pla?ali oglase za one koji nikada ne bi kupili kod Vas.

 

reporting-680x380

Postoji mnogo metrika koje mo?emo pratiti u digitalnom marketingu. To je i jedna od glavnih prednosti nad tradicionalnim marketingom. U po?etku dogovaramo koje su najbolje metrike koje bismo pratili. Nakon toga ?emo ih usavr?avati i redovito Vas izvje?tavati.

 

Get more visitors to your site

User experience ozna?ava kakvo iskustvo imaju posjetitelji Va?eg sitea. To je va?an dio digitalne optimizacije jer pove?ati koli?inu ljudi na Va?em siteu ne zna?i puno ako oni ne?e konvertirati. Cilj je prezentirati Va? proizvod/uslugu ciljanom posjetitelju u pravo vrijeme i na pravom mjestu.

 

 

shopcourtyard-innerspring-mattress-box-spring-set-cym-124-sim2_lrg

Imamo jako iskusan tim u hotelijerstvu. Tim koji ?e Vam pomo?i u dobivanju vi?e direktnih bookinga. Radili smo s vi?e od 30 hotela - od nekoliko 3 star do 5 star najboljih hotela u Europi. Dobro znamo ?to treba u?initi kako bismo usavr?ili online poslovanje hotela.

 

Hospitality background with pie chart in orange color. 3d illustration

Matea je na?a specijalistica za hotele i revenue management. Radila je dugo vremena u hotelijerstvu, od Starwood hotela do lanca irskih hotela.

 

Nudimo razne digital marketing usluge koje ?e pomo?i Va?em poslovanju.

 

1. Izrada digitalne strategije - plana: ?to ?elimo ostvariti, analiza trenutne poslovne situacije te kako ?emo to ostvariti. Tu je bitno na?e iskustvo i iskrenost (realnost)

2. SEO (optimizacija tra?ilica Google i Bing)- expert nivo.

3. PPC (pay per click - Google oglasi) - nudimo sve vrste kampanja - display, search, shipping etc,

4. Optimizacija za konverzije i bolji user experience - ta bi usluga trebala biti normalna u svim agencijama. Analiziramo site kao da smo novi posjetitelj na siteu uz pomo? nekoliko alata.

5. Izrada detaljnih reporta - ne?to je u ?to ula?emo vi?e vremena jer trebamo odrediti koje bi metrike najbolje odra?avale Va?e ciljeve boljeg poslovanja.

Svih ovih 5 usluga uklju?ene su u na? osnovni paket jer ne ?elimo Va? uspjeh limitirati!

6. Hotel Revenue management konsulting - dodatna je usluga za hotele.

7. Izrada Web stranica - dodatna je usluga uz pomo? na?eg konzultanta za web development.

Postoji jo? mnogo usluga i kanala digitalnog marketinga koje ?emo obaviti za Vas kao ?to su: email marketing sugestija, sugestije za dru?tvene mre?e i nove ideje.

 

 

 

POGLEDAJTE NA? PAKET USLUGA I KONTAKTIRAJTE NAS!

PO?ALJITE UPIT
Molimo unesite va?e ime.
Molimo unesite poruku.

Copyright ? 2019 Honest Marketing

Galway, Ireland

Created To perfection By Milun Kukalj