Ulo?ite u DIGITAL MARKETING za Va?u firmu

Digital marketing je danas svakoj firmi neophodno potreban. Online konkurencija raste svakim danom jer sve vi?e poduze?a ula?e u svoje web stranice, dizajn i digital marketing.

Unato? tome, jo? uvijek mo?emo nai?i na firme sa zastarjelim ili lo?im web dizajnom, slabim online konverzijama i zastarjelom ili nikakvom digitalnom optimizacijom. Ako ulo?ite u kvalitetan digital marketing, Va?a firma ostvarit ?e veliku prednost pred konkurencijom.

 

Pove?ajte broj posjetitelja i bookinga na?im uslugama !

How-SEO-works

SEO (Google, Bing) je najslo?enije polje digitalnog marketinga koje treba experta. Mi smo radili? SEO za vi?e od 30 klijenata. Mi u Honest Marketingu primjenjujemo moderni SEO. Koristimo holisti?ki pristup SEO-u? jer je moderni SEO povezan sa svim Va?im online i offline aktivnostima firme.

 

 

google-ads

Google oglasi postaju sve ?e??i oblik pridobivanja ciljnih kupaca na site. Postoje razli?ite vrste i tro?kovi Google oglasa. Lako se mo?e na?i vrsta oglasa koja bi odgovarala Va?em poduze?u. Mi se fokusiramo na ?to ve?u segmentaciju kako ne bi pla?ali oglase za one koji nikada ne bi kupili kod Vas.

 

reporting-680x380

Reporting

Postoji mnogo metrika koje mo?emo pratiti u digitalnom marketingu. To je i jedna od glavnih prednosti nad tradicionalnim marketingom. U po?etku dogovaramo koje su najbolje metrike koje bismo pratili. Nakon toga ?emo ih usavr?avati i redovito Vas izvje?tavati.

 

Hospitality background with pie chart in orange color. 3d illustration

User Experience?

User experience ozna?ava kakvo iskustvo imaju posjetitelji Va?eg sitea. To je va?an dio digitalne optimizacije jer pove?ati koli?inu ljudi na Va?em siteu ne zna?i puno ako oni ne?e konvertirati. Cilj je prezentirati Va? proizvod/uslugu ciljanom posjetitelju u pravo vrijeme i na pravom mjestu.

 

VE? IMATE DIGITAL MARKETING?

Nema problema, pogledajte nas posebni paket za prijeazak kod nas!

 

 

Na?e znanje i iskustvo

Imamo odli?an tim koji ?e Vam donijeti vi?e ljudi na website i bookinga.

Filip je radio digital marketing za vi?e od 30 klijenata, od kojih su mnogi luksuzni hoteli u Irskoj, Velikoj Britaniji i Europi.

Matea zna sve o hotelijerstvu i kako posti?i ?to ve?i broj direkt bookinga.

Milun je programer zadu?en za sve IT poslove.

 

 

Digital Marketing
%
Analiza Podataka
%
Web Development
%

Kontaktirajte Nas!

Molimo unesite va?e ime.
Molimo unesite poruku.

Copyright ? 2020 Honest Marketing